2011, മേയ് 12, വ്യാഴാഴ്‌ച

ആരും പറയാത്ത ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ വേദനയുടെ കഥ
പ്രണയം ഒരു മരുഭൂമിയാണ്.അവിടെ ഞാനും അലയുകയാണ്.എവിടെയോ അവൾ എനിയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നു.